Hublis

23 teksty – auto­rem jest Hub­lis.

Pędzi­my po autos­tra­dach życia za­miast przechadzać się je­go ścieżkami... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 lutego 2013, 23:12

Wiara czy­ni cu­da, a pieniądze po­magają wierzyć... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 listopada 2012, 00:01

Jeśli Bóg da­je nam drugą szansę to nie możemy zmar­no­wać so­bie życia. 

myśl • 15 maja 2012, 15:45

Między prawdą, a fałszem jest rzeczywistość. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 maja 2012, 01:49

Cza­sami fur­tka do marzeń może stać się kratą celi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 maja 2012, 13:49

Na sta­rość wielu ludzi osiąga wyżyny be­zin­te­resow­nej za­wiści, bo całe życie nie pot­ra­fili zna­leźć so­bie żad­ne­go hobby. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 marca 2012, 23:07

Naj­pierw zachwy­ca nas wiel­ki świat po­tem gęsi na podwórku. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 17 stycznia 2012, 11:24

Auten­tyczna roz­mo­wa pod­czas wi­zyty w Chinach:

Wei-wen mie­szka­niec mias­ta Chon­gqing py­ta: - Ilu was w tej Pol­sce mieszka?
Od­po­wiedź: 37 – 38 milionów.
Wei-wen: Eee, To wy się chy­ba wszys­cy znacie! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 grudnia 2011, 13:33

Kiedy sta­jesz na życiowym roz­drożu wy­pisz so­bie za i prze­ciw każdej dro­gi. Tyl­ko nie pat­rz na ilość myślników, ale na ich, jakość. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 kwietnia 2011, 23:19

Jes­teśmy młodzi – wiekiem i prze­de wszys­tkim duchem. Ma­my nies­krom­ne pla­ny, wiel­kie marze­nia i ener­gię, którą można by ob­da­rować niejed­ne­go człowieka. Ale nasze marze­nia cza­sem bo­leśnie zderzają się z rzeczy­wis­tością. Ta zaś zagląda nam niekiedy w oczy pus­tym kon­tem, bra­kiem środków i le­nis­twem. Po­win­niśmy jed­nak zna­leźć w so­bie siłę aby z op­ty­miz­mem wi­tać każdy ko­lej­ny dzień nasze­go życia 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 marca 2011, 23:16

Hublis

Hublis

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność